Studiuj w Polsce – pomożemy Ci zrealizować marzenie

Zdobądź europejską edukację w Polsce już dziś! Chętnie pomożemy zrealizować Twoje marzenie!

Nasza firma z siedzibą w centrum Warszawy, pomoże Ci szybko, sprawnie i bezpiecznie dostać się na studia w polskich uczelniach. Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi w Polsce bezpośrednio i bez pośredników.

Lista usług naszej firmy:

 • Prowadzimy konsultacje dotyczące procesu przyjmowania.
 • Wybierając specjalność, uniwersytet i miasto szkolenia, zawsze bierze się pod uwagę życzenia i wymagania klienta.
 • Zbieramy niezbędny pakiet dokumentów dla wnioskodawcy, zgodnie z wymaganiami wybranej placówki oświatowej zgodnie z ustawodawstwem i Ministerstwem Edukacji Narodowej; – pomagamy w znalezieniu domu
 • Spotykamy się na stacji i odprowadzamy Cię do miejsca zamieszkania, jeśli placówka edukacyjna znajduje się w Warszawie.
 • Pomagamy w rejestracji dokumentów związanych z pobytem.
 • Dla uczniów, pomagamy znaleźć pracę na część etatu. – Koszt naszych usług jest dostępny dla wszystkich.

Napisz do nas !!! Nie trać szansy na zmianę swojego życia!

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Victoria nr. tel +48 698-086-912;
Viber +48 698-086-912
email: biuro@zewschodu.com.pl

Od 11 czerwca Obywatele Ukrainy wjeżdżają do Unii Europejskiej…

Od 11 czerwca Obywatele Ukrainy wjeżdżają do Unii Europejskiej bez wizy.

Czy mogą oficjalnie pracować?

Od 11 czerwca 2017 roku Pracownicy z Ukrainy mogą oficjalnie przebywać i pracować na terenie Polski w limicie 90 dni w 180 – dniowym okresie.
Należy pamiętać że pracownik, który chcę podjąć pracę musi posiadać biometryczny paszport, a pracodawca musi wypełnić w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie jest nieodpłatne, i się czeka na niego od 2 do 7 dni, w zależności od miejscowości w której jest zarejestrowana działalność przedsiębiorcy.

Dokumenty składa pracodawca lub osoba do tego upoważniona.

Mariusz, 

kontakt z pracodawcami nr. tel. +48 698-086-912

email: biuro@zewschodu.com.pl

Zatrudnienie cudzoziemców w 2018 roku


Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku. Ustawa ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejski i Rady 2014/36/UE z dnia 26.02.2014r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli Państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Obejmuje to zmiany dotyczące przepisów, zezwoleń na pracę oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia które będzie dotyczyć wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane jeżeli:

 1. Wysokość wynagrodzenia w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących taka samą prace na porównywalnym stanowisku.
 2. Pracodawca powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestr bezrobotnych lub o wyniku negatywnym rekrutacji organizowanej dla tego pracodawcy.
 3. Składając oświadczenie do rejestracji pracodawca przedstawia dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł, oświadczenie o niekaralności, ważny dokument tożsamości, kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub kopię innego ważnego dokumentu cudzoziemca.
 4. Pracownik powiatowego Urzędu Pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji. Wpisanie do ewidencji powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające wówczas wpisanie powinno nastąpić w ciągu 30 dni.
 5. Starosta może odmówić wpisu do ewidencji oświadczeń:

– jeżeli podmiot powierzający prace był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia;

– jeżeli z okoliczności wynika, że celem osoby składającej oświadczenie nie jest powierzenie pracy cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy;

– jeśli podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzeniem pracy (na przykład nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zalega z uiszczeniem podatków);

– w przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Podobnie jak do tej pory samo oświadczenie nie jest wystarczające do legalnej pracy w         Polsce – cudzoziemiec musi posiadać tytuł pobytowy pozwalający na pracę (odpowiednia wiza, lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).

Zezwolenie na pracę jest wydawane na określonego cudzoziemca i wskazuje pracodawcę powierzającego prace cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie, wymiar czasu  pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na czas określony, ale nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Rok 2018 jest rokiem przejściowym, kiedy nowy i stary system będą funkcjonowały równolegle.

Możliwe będzie wykonywanie pracy na podstawie nowego i starego (zarejestrowanego w 2017) oświadczenia.

Na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2017 roku możliwe jest wykonywanie pracy we wszystkich sektorach gospodarki, także prace sezonowe do 31 grudnia 2018. Ubieganie się o wizę w związku z zarejestrowanym „starym” oświadczeniem jest możliwe do 31 października 2018 roku.