Załącznik wypełnia i podpisuje pracodawca pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku gdy pracodawcą jest osoba prawna, na przykład spółka z o. o. – wniosek podpisują osoby uprawnione do jej reprezentowania wymienione w KRS-ie. Pracodawca może być również reprezentowany przez pełnomocnika, należy wówczas załączyć do akt sprawy  pisemne upoważnienie.

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy zależy od okresu zatrudnienia wpisanrgo przez pracodawcę w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Może być również brany pod uwagę okres wskazany w umowie, którą pracodawca zawarł z Cudzoziemcem, jeśli była dołączona do wniosku. 

W przypadku gdy uchybienie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nastąpiło bez winy cudzoziemca bądź z przyczyn od niego niezależnych, można w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu złożyć prośbę o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wraz z prośbą należy złożyć wymagane dokumenty, prośbę uzasadnić, wskazać przyczyny uchybienia terminu do uzupełnienia dokumentów.

Cudzoziemiec może pracować jeżeli:
 - posiada zezwolenie na pracę,posiada oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 - posiadał już zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy i kontynuuje zatrudnienie o u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku
 - jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę

Należy pamiętać, że informacja starosty nie uprawnia do wykonywania pracy.

Nie, ponieważ brak jest możliwości kumulacji podstaw prawnych udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy gdy jedną z przesłanek będzie wykonywanie pracy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zawiera w sobie elementy zezwolenia pobytowego oraz zezwolenia na pracę i udzielane jest na rzecz konkretnego pracodawcy, konkretne stanowisko, wskazuje wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie.

Nie ma możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy chce się zmienić pracodawcę. Należy wówczas złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

W takim przypadku należy złozyć podanie o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do takiego podania należy dołączyć nową informację starosty uwzględniającą nowe warunki zatrudnienia oraz nową umowę z pracodawcą będącą podstawą zatrudnienia.

Nie, nie ma możliwości udzielenia jednego zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę. Należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać odrębne zezwolenie na pracę na stanowisku sprzedawcy w założonej przez siebie spółce.

Umowy o pracę na okres próbny zawierane są na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się natomiast w przypadkach kiedy okoliczności będące podstawą jego udzielenia uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  Brak jest zatem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na umowie o pracę na okres próbny.

Zeznanie podatkowe należy załączyć do akt sprawy w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał pracę i rozliczył uzyskany dochód z Urzędem Skarbowym. W przypadku gdy cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, bądź oświadczenie pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy i nie podjął zatrudnienia należy złożyć stosowne pisemne wyjaśnienie do akt sprawy.

Takie zaświadczenia wydają Urzędy Skarbowe.

Nie, stempel potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Stempel nie uprawnia do legalnego podróżowania. Można wyjechać do kraju pochodzenia, nie uprawnia natomiast do ponownego wjazdu do Polski.

Należy poinformować wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w terminie 15 dni roboczych zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w posiadanej decyzji.

Tak, należy złożyć wniosek, ewentualnie dołączyć do wniosku pisemne wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia zatrudnienia.

  1. Nie można podjąć zatrudnienia na wizie turystycznej.

Zródło: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cz/praca-i-pobyt/32875,Najczesciej-zadawane-pytania.html