Od 2017 roku świadczymy usługi w sektorze zatrudnienia oraz legalizacji cudzoziemców w Polsce, a w 2019 roku pozytywnie zakończylismy 97% spraw. 

Co obejmuje nasza usługa:

W imieniu klienta przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

W pierwszym etapie  przygotowujemy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pomagamy zgromadzić wszystkie wymagane prawem dokumenty, w zależności od celu pobytu cudzoziemca w Polsce.

Następnie  umawiamy termin spotkania u Wojewody, podczas którego składany jest wniosek i cudzoziemiec może otrzymać pieczątkę w paszporcie, dokumentującą wszczęcie procedury pobytowej.

Pracowicy naszej agencji są obecni i reprezentują cudzoziemca podczas każdej czynności w urzędzie, a agencja prowadzi wymianę korespondencyjną z urzędem przez całe postępowanie do momentu wydania decyzji oraz odbioru karty pobytu w urzędzie.

Rodzaje zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pobyt czasowy

 • Praca i pobyt – jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku,  od 3 miesięcy do 3 lat.
  Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.
 • Niebieska Karta – jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Praca sezonowa– jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt
  • względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Praca pracownika oddelegowanego – jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Działalność gospodarcza – jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki
 • Pobyt z rodziną – jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny;
 • Pobyt członka rodziny obywatela RP – jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski
 • Studia i absolwenci – jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • Badacze i naukowcy – jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy
 • Stażyści i wolontariat – jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim
 • Inne okoliczności– kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy)

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenie na pobyt stały – jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt

+48 698-086-977

+48 698-086-912

********************************************************************************************************************

Наша компания предоставляет юридические услуги в области легализации пребывания иностранцев в Польше.

В 2019 году 97% наших клиентов получили позитивные решения.

Перед началом процесса наши специалисты проведут анализ ваших документов, а затем поможем подготовить недостающие документы и заявления, требуемые для начала процесса рассмотрения и регистрируем дату подачи документов. Подача документов происходит в присутствии нашего специалиста, который сопровождает Вас на всех этапах.

Мы расскажем Вам о процедуре получения карт побыту для остальных членов семьи, а также дальнейшей подачи на гражданство. 

Карта временного пребывания (Karta czasowego pobytu).

Карта побыта выдается на срок от 1 до 3 лет. Срок ожидания: от 5 до 7 месяцев.

Наши специалисты помогут в оформлении карты побыту на основании:

 • официальной работы
 • воссоединения с семьей
 • учебы на стационаре и для абсольвентов
 • на основании ведения предпринимательской деятельности

Карта постоянного пребывания (Karta stałego pobytu)

Карта сталего побыта выдается на 5 или 10 лет (решение выдается на постоянной основе). Срок оформления: от 3 до 5 месяцев. Такую карту можно получить на основании:

 • карты поляка
 • польского происхождения
 • брака с гражданином Польши

Польское гражданство

Срок оформления: от 3 до 5 месяцев. Срок оформления: до 6 мес. при подаче через воеводу; 1.5-2 года при подаче через президента. Вы можете оформить польское гражданство поможет в оформлении польского гражданства на основании:

 • карты поляка
 • карты резидента ЕС
 • карты постоянного пребывания

+48 698-086-977

+48 698-086-912